ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับ

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

857

นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยคณะสมาชิกชมรมฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันปรุงอาหาร “เซฟกระทะเด็ก”  ของเยาวชน ๑๑ แห่ง ร่วมกับโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวาระเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี และในวาระครบ  ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  และร่วมสนับสนุนงบประมาณค่าจัดซื้อวัสดุในการทำอาหาร  ณ เดอะศาลายามอลล์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

อ่านข่าว

คณะทำงานฝ่ายต่างๆ ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม
คณะทำงานฝ่ายต่างๆ
 1. ฝ่ายเลขานุการชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม
 2. ฝ่ายเหรัญญิกชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม
 3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม
 4. ฝ่ายปฏิคมชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม
 5. ฝ่ายทะเบียนและพัสดุ ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม
 6. คณะทำงานฝ่ายกิจกรรมงานวันศาลยุติธรรม
 7. รองประธานกิจกรรมงานวันศาลยุติธรรม
 8. กรรมการกิจกรรมงานวันศาลยุติธรรม

คณะทำงานกิจกรรมงานกาชาด
 1. ประธานและที่ปรึกษากิจกรรมงานกาชาด
 2. รองประธานอำนวยการกิจกรรมงานกาชาด และกรรมการกิจกรรมงานกาชาด

คณะกรรมการบริหารร้านค้าชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม
 1. คณะกรรมการบริหารร้านค้าชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ